Zorgen om voorstel college om maatwerk- mogelijkheden binnen het PGB voor informele zorg los te laten

In de huidige regels- die de raad heeft vastgesteld in 2015- was er sprake van een bandbreedte voor het tarief voor informele zorg tussen het minimumloon en 20 euro. De gemeenteraad heeft dit bewust op deze manier vastgesteld, zodat er op basis van de zorgbehoefte én het zorgaanbod een passend tarief binnen het PGB kon worden vastgesteld. Op deze manier is maatwerk mogelijk. In het voorstel dat het college nu doet, wordt de bandbreedte losgelaten en blijft alleen het bedrag van 12,60 euro (net iets boven het minimumloon) mogelijk.

In de oordeelvormende raadsvergadering van donderdag 8 februari 2018 heeft Marieke van Bijnen- namens de fractie van de PvdA- aangegeven erg geschrokken te zijn van het voorstel van het college om de bandbreedte los te laten. Bij andere gemeenten, rijk en zorgverzekeraars in NL ligt het tarief voor persoonlijke verzorging en begeleiding rondom de 20 euro. Met dit voorstel voor het vaste tarief voor 12,60 euro is het tarief in onze gemeente dus 40% lager.

De zorg van onze fractie werd ook gedeeld door vele andere fracties in de raad. D66 wees nog op een eerder aangenomen motie over de sterke daling van het gebruik van het PGB. Is hier een relatie? Is de bandbreedte ooit toegepast? De VVD vroeg of er sprake is van een bewust PGB- ontmoedigingsbeleid. EA vroeg of er wel echt maatwerk wordt toegepast.

De gemeenteraad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te toetsen of de tarieven voor het PGB toereikend zijn om zorg van te kunnen organiseren. Helaas is er geen marktonderzoek aan de raad aangeboden, waaraan wij de voorgestelde tarieven van het college kunnen toetsen. Hoe kunnen wij dan onze taak zorgvuldig uitvoeren voor onze inwoners? Sterker nog hoe kan het college voorstellen om de tarieven zo sterk te wijzigen, zonder zelf een marktonderzoek te hebben gezien?

De wethouder heeft gekozen voor sterke daling, omdat de informele hulpverlening naar zijn mening niet meer vergoed hoeft te krijgen dan het minimumloon. De wethouder gaat dan voorbij aan het feit dat deze inwoners recht hebben op zorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Op welke wijze zij deze zorg dan ook ontvangen. Mensen hebben hier een keuze in, het doel wat bereikt wordt met de zorg staat voorop. Deze keuzevrijheid is door het rijk wettelijk geborgd. De raad heeft vele malen unaniem uitgesproken dat het PGB een volwaardig alternatief moet zijn voor ZIN. Het PGB zorgt ervoor dat mensen zelf de regie kunnen houden over hun eigen leven.

Waar de wethouder ook aan voorbij gaat is dat niet alle PGB- gebruikers een keuze hebben. Zij hebben een specifieke hulpvraag, waar alleen een informeel netwerk een oplossing voor biedt. Dit moet mogelijk blijven. Het gaat immers om kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Het PGB moet toegankelijk, passend en bruikbaar zijn. Het PGB wordt altijd verstrekt bovenop de mantelzorg die naasten al inzetten voor hun zorgbehoeftige naaste.

Bijna alle gemeenten kiezen voor een tarief van 20 euro voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Het tarief van 20 euro wordt door het rijk reëel en gangbaar genoemd. Hoe kunnen wij aan onze inwoners uitleggen dat wij zo afwijken? Het ministerie van VWS heeft eind 2015 een marktonderzoek uitgevoerd naar het informele 20 euro- tarief voor de Wet Langdurige Zorg, om te toetsen of dit nog steeds passend is (20 euro is het geldende uurtarief voor informele zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg). Daaruit is geconcludeerd dat 20 euro nog steeds een passend tarief is voor informele zorg.

Onze conclusie: de wethouder heeft geen overtuigende inhoudelijke argumenten genoemd om het tarief aan te passen en heeft ook niet door middel van een marktonderzoek aangetoond dat een tariefswijziging passend en bruikbaar is. En er ligt wel een recent marktonderzoek vanuit het rijk waar een 20 euro- tarief voor informele hulp passend en bruikbaar bleek. Wij zullen daarom in de besluitvormende vergadering van februari 2018 een amendement indienen om een bandbreedte tot 20 euro te behouden voor informele hulpverlening voor het PGB. Daarnaast willen wij als raad actief betrokken worden bij de uitvoering van de verstrekkingen van de PGB’s. Wij vinden het heel verontrustend dat er vanaf 2015 alleen nog maar een hoger tarief is verstrekt nadat onze inwoners in het gelijk zijn gesteld in rechtszaken. De PvdA wil dat er ook zonder rechtszaken maatwerk wordt geleverd. Daarbij staat voorop dat voor begeleiding en persoonlijke verzorging een tarief rond de 20 euro passend is gebleken uit het onderzoek vanuit het rijk.
­