Vorige week donderdag tijdens het debat in Delfgauw hadden de aanwezige bewoners veel vragen verzorgd die de diverse partijen konden beantwoorden. Helaas was er te weinig tijd om alle vragen te beantwoorden. Op verzoek van Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn alle vragen naar de diverse partijen gestuurd. De antwoorden van Progressief Pijnacker-Nootdorp staan hieronder.
Jan Nederveen in Delfgauw
Jan Nederveen

Antwoorden op de vragen verkiezingsavond bewonersvereniging Delfgauw 15 maart 2018

Alle vragen en antwoorden als PDF

1. Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven?
Nee, er zijn geen concrete plannen. De huidige regeling vinden wij te streng. Een gemeente die in de eigen gemeente een gering aanbod heeft van speciaal onderwijs moet goed en betaalbaar vervoer bieden naar scholen buiten de gemeente. Er bestaan sinds kort wel meer mogelijkheden binnen de gemeente via het maatwerkbudget. Dit betekent dat er- los van de regels- in situaties waar hulp nodig is, de gemeente kan ondersteunen.

2. Hoe staan jullie tegenover één gemeente Oostland (Lansingerland en “ Pijnacker-Nootdorp) i.v.m. de opgave energieneutraal, huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw?
Wij zijn tegen een fusie, maar willen zo veel mogelijk samenwerken met de gemeente Lansingerland. We hebben veel dezelfde belangen en samen staan we sterker in de regio.

3. Al 15 jaar praten we over het aanpakken van de S-bocht. Altijd werd er gezegd eerst de N470 klaar. Die is nu klaar en hoe nu verder?
Volgens ons kan de gemeente nu verder gaan met het uitvoeren van de herinrichting.

4. Welke partij is het groenst in het kader van duurzaam? Hoe wilt u energieneutraal z.s.m. bereiken?
Wij willen geen discussie starten welke partij het groenste is. In ons verkiezingsprogramma staat in 2030 energieneutraal. Dat is ambitieus. We willen bewoners gericht informeren hoe zijn hun huis beter kunnen isoleren en energieneutraal kunnen maken. We willen bewoners die deze rekeningen niet zelf kunnen betalen financieel helpen- bijvoorbeeld door een lening hiervoor te verstrekken. Daarnaast willen we met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties een klimaatconvenant afsluiten, waarin we gezamenlijke doelen en formuleren met concrete stappen om deze te realiseren.

5. Willen alle partijen minstens één groot minpunt noemen waar zij “ als hoofdoorzaak“ bij betrokken zijn geweest?
Het plan van omgekeerd inzamelen is Delfgauw is niet goed gestart. Wij hebben ja gezegd tegen een experiment met Kliko’s. Dat was geen goede keuze. Het woord “experiment” werd door het college en Avalex gelezen als “besluit”.

6. Kan de gemeente hulp bieden bij bewonersinitiatieven voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden?
Ja. Waarschijnlijk zal dat betekenen dat de gemeente een deel van de kosten op zich moet nemen omdat de markt in het buitengebied niet goed werkt. Digitale bereikbaarheid vinden wij belangrijk maar wij vinden ook dat de gemeente anoloog, op papier moet blijven communiceren. Niet iedereen is in staat om alleen digitaal geïnformeerd te worden.

7. 3 jaar en 11 maanden en 20 dagen hoor je helemaal niks over de standpunten van de gemeenteraadsleden. Wat ik in de krant lees ben ik het vaak niet mee eens. Hoe denkt u over een afdwingend referendum over belangrijke zaken?
Bij elke verkiezing, dat is bijna elk jaar, zijn wij zichtbaar op straat en verspreiden wij een folder met onze standpunten. Iedereen is elke maandagavond welkom op onze fractievergaderingen. Een mail sturen of bellen kan en mag altijd. Een referendum vinden wij voor de gemeentepolitiek niet zo effectief. Wij gaan liever uitgebreid met u in gesprek, bijvoorbeeld via een discussieavond, voordat wij een besluit nemen.

8. Hoe denken jullie een financieel gezonde servicegerichte houding van een zelfstandig Avalex te garanderen?
De gemeenteraad staat op grote afstand van Avalex. Een wethouder zit in het bestuur van Avalex. De wethouder moet waken over de financiën en de servicegerichte houding van Avalex. Wij controleren de wethouder en kunnen de wethouder aanspreken. U als bewoner kan ons informeren over uw klachten, maar ook Avalex zelf aanspreken. Op dit moment wordt onderzocht hoe Avalex in de toekomst eruit gaat zien, wij zullen gericht sturing geven aan een financieel gezond Avalex, waar onze inwoners goed door geholpen worden en onze doelstellingen met afvalscheiding worden gehaald.

9. 35 jaar geleden heeft de gemeente beloofd dat de bebouwde kom van de Schimmelpenninck van de Oyeweg verboden wordt voor vrachtverkeer als de Komkommerweg er is. Bestaat die belofte nog steeds, zoals het een belofte betaamt?
Volgens ons bestaat die belofte nog steeds.

10. Hoe zit het met #MeToo in de lokale politiek?
#MeToo accepteren wij nergens, dus ook niet in de lokale politiek. Helaas kan #MeToo overal voorkomen, daarom is het belangrijk om hier alert op te zijn, te werken aan bewustwording en stimuleren om melding te maken en/of aangifte te doen.

En dan nu de resterende vragen uit de pot


11. De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen?
Naar onze beleving was de tijdelijke (crisis)opvang van vluchtelingen geen financieel debacle. De gemeente heeft mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld tijdelijk opgevangen. Als er weer een vluchtelingencrisis is zullen we dat weer doen en wat ons betreft langer dan een paar dagen. Dat is veel goedkoper en menselijker. Wij vonden het hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners en organisaties vrijwillig hebben geholpen om deze mensen een zo goed mogelijke opvang te geven.

12. Wat is jullie bijdrage aan Delfgauw energieneutraal: welke opties, welke keuzes?
zie vraag 4. Wat we precies gaan doen moet de komende 4 jaar samen met de inwoners opgesteld worden. Wij denken dat windenergie binnen de gemeente daar deel vanuit maakt. Geschikte locaties lijkt langs de A13 ter hoogte van bedrijfsterrein Ruyven. De hoogte van de molens is een discussiepunt.

13. Wat betekent uw partij voor de student die er voor gekozen heeft in Delfgauw te gaan wonen?
Wij vinden het leuk dat er studenten wonen in Delfgauw. Logisch is het ook gezien de nabijheid van de TU en de hogescholen in Delft. Wij zorgen voor prima fietsverbindingen met Delft. Wij willen dat er meer huisvesting komt voor jongeren en starters in onze gemeente. Als je klaar bent met je opleiding, dan wil je ook een betaalbare woning kunnen huren binnen onze gemeente. Ruimte om een eigen bedrijf te starten kunnen we je ook bieden.

14. Als er inbreilocaties komen in Delfgauw kunnen dan de huizen als eerste geoormerkt worden voor Delfgauwenaars?
Een deel van de woningen kunnen we reserveren voor inwoners uit de eigen gemeente, dat is zoals het nu georganiseerd is. Dit willen wij zo houden. In het andere deel kunnen inwoners uit de regio terecht, want we hebben met de andere gemeenten samen een regionale woningmarkt. Dit betekent dat onze inwoners ook buiten Delfgauw een betaalbare woning kunnen kiezen. Als elke gemeente alleen zijn eigen inwoners wil huisvesten hebben vooral onze inwoners een groot probleem. Onze gemeente heeft een erg groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Wij vinden dat onze gemeente veel meer betaalbare huurwoningen moet bouwen. Dan kan iedereen die dat wil binnen onze gemeente een geschikte woning vinden.

15. Bij S.V. Wippolder komt 60% van de leden uit Delfgauw. Wat kunt u voor hen betekenen?
Wij vinden dat SV Wippolder bij Delfgauw hoort, omdat zoveel leden in Delfgauw wonen. Dat betekent dat de gemeente SV Wippolder moet betrekken bij het sportbeleid en dat de gemeente bereid moet zijn af en toe bij te dragen in een deel van de kosten. Zo hebben wij dit ook aangegeven bij de totstandkoming van de nota Sport en Bewegen.

16. De verlengde Komkommerweg doorsnijdt vier fietspaden. Krijgen fietsers overal voorrang of wordt het per locatie verschillend?
Vanuit de visie ‘het stimuleren van het fietsverkeer’ zou voorrang voor de fiets wenselijk zijn. Wij willen de deskundigen de ruimte bieden om te beoordelen of dat veilig mogelijk is op alle kruispunten.

17. Hoe voorkomen jullie zwerfafval en vuilnis naast de containers bij het gebruik van pasjes voor de ondergrondse containers?
We hebben nu gekozen voor het concept van omgekeerd inzamelen, zonder pasjes. Gemeente, bewoners van Delfgauw en Avalex zijn nu samen bezig om dit een succes te maken. Vuilnis naast containers is onbehoorlijk gedrag van mensen. Dat betekent handhaving inzetten, hoe lastig dat ook is en zorgen dat volle containers snel geleegd worden. Als dat onvoldoende werkt, moeten we andere mogelijkheden- zoals het gebruik van pasjes- gaan overwegen.
­